REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MENTA MECCANICA 

Sklep internetowy Menta Meccanica znajdujący się pod adresem https://mentameccanica.wixsite.com/mojawitryna/sklep-online prowadzony jest przez Ewę Marjańską prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Menta Meccanica Ewa Marjańska z siedzibą w Gdyni przy ulicy Krętej 64, 81-575 Gdynia, NIP: 9581388498, Regon: 221100058.

ZASADY OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Menta Meccanica oraz zasady składania zamówień na towary oferowane w tym sklepie. Obejmuje także sposób dostarczenia zakupionych przez Klienta Towarów, uiszczenia przez Klienta należności za zamówione towary, prawa i obowiązki Klienta, a także zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Klient przed złożeniem zamówienia ma obowiązek zapoznania się z regulaminem.

3. Zamówienia towarów w sklepie internetowym Menta Meccanica mogą być składane tylko drogą elektroniczną przez siedem dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Realizacja zamówień odbywać się będzie jednak tylko od poniedziałku do piątku z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Dane osobowe klientów sklepu internetowego Menta Meccanica są chronione na mocy ustawy z 29 sierpnia 1997 (dz. u. nr 133 poz. 833) o ochronie danych osobowych.

5. Utrwalenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Korzystanie ze sklepu internetowego Menta Meccanica możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących wymagań technicznych:

a) dostęp do sieci Internet i przeglądarek internetowych typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z uruchomioną obsługą języka Java Script.

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

FORMY PŁATNOŚCI
1. Akceptowaną i dostępną formą płatności jest przelew bankowy lub pocztowy na rachunek sklepu internetowego Menta Meccanica:

Bank ING 88 1050 1764 1000 0097 0358 0002

Menta Meccanica Ewa Marjańska

Ul. Kręta 64

81-575 Gdynia

2. Prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby składającej zamówienie w tytule przelewu

REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Klient za zamówione w sklepie internetowym Menta Meccanica towary ma obowiązek dokonać wpłaty w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty we wspomniany terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

2. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu zapłaty od Klienta.

3. Wysyłka zakupionych Towarów realizowana jest w terminie do 5 dni roboczych licząc od daty potwierdzenia wpłynięcia płatności za zamówienie na konto.

CENY
1. Ceny zamieszczane przy oferowanych przez sklep internetowy Menta Meccanica produktach zawierają wszelkie opłaty i podatki i podawane są w złotych polskich (PLN).

2. Ceny zamieszczane przy oferowanych przez sklep internetowy Menta Meccanica produktach nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia łącznie z kosztami przesyłki, podawana jest na stronie internetowej sklepu internetowego Menta Meccanica po dodaniu przez Klienta zamawianych Towarów do koszyka, ale przed finalizacją zamówienia.

ZAMÓWIENIA
1. Prawidłowe wypełnienie formularza oraz podanie prawdziwych danych osobowych jest podstawą złożenia zamówienia w sklepie internetowym Menta Meccanica.

2. Rejestracja Klienta nie jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Menta Meccanica.

3. W celu złożenia zamówienia, a tym samym zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Menta Meccanica należy:

- wejść na stronę internetową: https://mentameccanica.wixsite.com/mojawitryna/sklep-online

- dokonać wyboru Towaru oraz jego opcji, jeśli takie są udostępnione (np. kolorystyka itp.) Należy kierować się komunikatami i informacjami wyświetlanymi na stronie sklepu internetowego Menta Meccanica

- wybrać zamawiany Towar poprzez dodanie go do koszyka.

Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności i podaniu niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych aż do momentu naciśnięcia przycisku „ZAMÓW”.

4. Moment wpłynięcia zamówienia zgodnego z regulaminem sklepu do systemu informatycznego sklepu jest równoznaczny z zawarciem umowy.

5. Po zawarciu umowy Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wszystkie istotne elementy zamówienia.

6. Przesyłki są płatne według taryfikatora dostawcy.

7. Odbiór osobisty jest możliwy tylko w Gdyni po uprzednim indywidualnym ustaleniu szczegółów za pośrednictwem poczty elektronicznej: mentameccanica@gmail.com

ZWROTY
1. Zwrotu należy dokonać na adres: Menta Meccanica Ewa Marjańska ul. Kręta 64 81-575 Gdynia, tel. 697 230 964

2. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Wyjątek stanowią produkty wykonywane na specjalne zamówienie Klienta.

3. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

5. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wymienionego terminu.

6. Przed dokonaniem zwrotu prosimy o poinformowanie o tym zamiarze za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mentameccanica@gmail.com Nie jest to jednak elementem warunkujący przyjęcie zwrotu.

7. Równowartość zwróconego towaru Klient otrzyma w przeciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy. Zwrot dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy. W związku z tym konieczne jest umieszczenie w przesyłce zawierającej zwracany towar danych niezbędnych do wykonaniu przelewu (imię, nazwisko, adres oraz numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot).

REKLAMACJE
1. W przypadku gdy otrzymany towar posiada wady powstałe podczas dostawy prosimy o kontakt i krótki opis wady pod adresem e-mail: mentameccanica@gmail.com

2. Zwrot zapłaconej kwoty nastąpi przelewem na konto bankowe podane za pośrednictwem poczty e-mail na adres: mentameccanica@gmail.com

3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w czasie 2 lat od wydania towaru pod warunkiem, że zawiadomił o tym sklep internetowy Menta Meccanica nie później niż w terminie 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed upływem terminu o którym mowa.

4. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mentameccanica@gmail.com lub przesyłając na adres Menta Meccanica Ewa Marjańska ul. Kręta 64 81-575 Gdynia. Do wiadomości prosimy załączyć opis wady oraz dane klienta: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. O wyniku reklamacji sklep internetowy Menta Meccanica powiadomi Klienta tą samą drogą jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu.

6. W przypadku reklamacji dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego Menta Meccanica obowiązuje ta sama, opisana powyżej procedura.

PRAWA AUTORSKIE
1. Logo Menta Meccanica oraz wszystkie wzory użyte na stronie https://mentameccanica.wixsite.com/mojawitryna. Są własnością sklepu internetowego Menta Meccanica.

2. Opisy, dane oraz zdjęcia prezentowane na stronie sklepu internetowego Menta Meccanica nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane ani używane do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela sklepu internetowego Menta Meccanica.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach niewymienionych w regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego, a także Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 09.03.2019.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Sklep internetowy Menta Meccanica chroni prawo do prywatności swoich Klientów.

2. Klient wysyłając zamówienie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep internetowy Menta Meccanica w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży towarów zawieranej poprzez przyjęcie zamówienia zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (dz. u. nr 133, poz. 883) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. u. nr 144, poz. 1204).

3. Administratorem danych osobowych jest sklep internetowy Menta Meccanica.

4. Sklep internetowy Menta Meccanica może wykorzystywać pliki cookie. Pliki te nie zawierają danych osobowych. Klient może zablokować zbieranie tych informacji poprzez wyłączenie plików cookie w ustawieniach komputera należącego do Klienta zmieniając ustawienia stosowanej przeglądarki tak, aby pliki cookie nie były akceptowane. Klient ma również możliwość usunięcia zapisanych w przeglądarce plików cookie. Zablokowanie plików cookie w przeglądarce może wpłynąć na poprawność funkcjonowania niektórych serwisów internetowych.

5. Dane do kontaktu ze sprzedawcą, w tym także w sprawach związanych z polityką prywatności znajdują się w formularzu kontaktowym na stronie internetowej Menta Meccanica.

Menta Meccanica - slow style, oversize, ekstrawagancja, surowe wykończenie